lekce Jiki Anglická slovíčka

Tato aplikace je nejen slovníkem, ale hlavně výukovým programem na učení slovíček. Pro vyhledávání ve slovníku vyberte v levém menu položku hledej "Slovník". Pro učení slovíček v levém menu vyberte položku lekce "Lekce", kde klikněte na lekci, kterou se chcete učit. Další informace o programu najdete níže v této nápovědě. Dotazy a připomínky směřujte na engczvocabulary@gmail.com nebo na internetové fórum.

Aplikace umožňuje efektivní učení slovíček, neboť při vybírání slovíček k procvičování zohledňuje skutečnost, zda uživatel slovíčka umí (ta zkouší méně) nebo neumí (ta zkouší častěji).

Slovíčka distribuovaná s touto aplikací vycházejí z různých GNU/FDL slovníků. O audio slovíček se stará offline program Převod-textu-na-řeč Vaše telefonu.

Aplikace je zdarma a bez reklam ke stažení na Google Play.

Nápověda k aplikaci

Začínáme

Aplikace při prvním startu naistaluje potřebné databázové soubory.

Základními částmi aplikace jsou Slovník, Lekce, Učení a Poslech. Tyto najdete v hlavním menu vlevo. V tomto menu dálele naleznete Nastavení, volbu po přepínání uživatelů (Uživatelé) a další možnosti.

Téměř každá část aplikace má dále kontextové menu dostupné přes ikonu vpravo nahoře. Některé ovládací prvky mají kontextové menu, které se vyvolávají dlouhým klikem na tomto ovládacím prvku.

Slovník

Integrovaný offline slovník je přístupný pomocí ikony slovník. Vyhledávání ve slovníku funguje ve třech režimech.

1. Rychlý režim hledání - ukazuje výsledky hledání již během psaní slovíčka. Pozor! Vámi vytvořená slovíčka se při tomto hledání nemusí zobrazit.

2. Offline - po kliknutí na ikonu hledání hledej a výběru volby "na Jiki Slovíčka" vyhledáte slovíčko v databázi programu. Po tomto vyhledání lze se slovíčkem dále pracovat. Například vkládat do lekcí a podobně. Stačí na slovíčko kliknout a vybrat si z nabízených možností.

3. Online - vyhledávání na internetu. Opět po kliknutí na ikonu hledání hledej vyberte jeden z několika serverů, kde si můžete nechat slovíčko přeložit.

Ad 2) U OFFLINE hledání je možno využít:

- zástupný znak "*" pro libovolný počet znaků

- zástupný znak "?" pro jeden znak

- zadání "/umim" nebo "/umím" pro zobrazení slovíček se znalostí "umím"

- zadání "/tusim" nebo "/tuším" pro zobrazení slovíček se znalostí "tuším"

- zadání "/neumim" nebo "/neumím" pro zobrazení slovíček se znalostí "neumím"

- zadání "/nova" nebo "/nová" pro zobrazí slovíček čekajících na zkoušení

- zadání "/den" pro zobrazení slovíček zopakovaných za posledních 24 hodin

- zadání "/tyden" nebo "/týden" pro zobrazení slovíček zopakovaných za poslední týden

- zadání "/mesic" nebo "/měsíc" pro zobrazení slovíček zopakovaných za poslední měsíc

Lekce

Na záložce lekce, kam se dostanete po kliknutí na lekce na Vás čekají předpřipravené lece rozdělené podle obtížnosti. Dále si zde můžete vytvářet lekce vlastní nebo využít stažení lekce z internetu či import lekce z csv souboru. Všechny tyto činnosti naleznete v menu vlevo pod položkou "Lekce...".

S lekcemi se pracuje tak, že na ni kliknete a z následující nabídky si vyberete učení nebo poslech nebo opět v kontextové mmenu vpravo nějakou další akci s lekcí.

Lekci můžete slovíčky plnit buď z Učení slovíček nebo ze záložky Slovník tak, že na vybraném slovíčku proveďte dlouhý klik (z učení) nebo prostý klik (ze slovníku) a následně vyberte možnost vložit do lekce. Další možností je možnost z kontextového menu vybrat "Naplnit lekci" a do okna vypsat slovíčka oddělená středníkem.

Učení

Učení učení v tomto programu probíhá tak, že aplikace vybere slovíčko k učení, toto zobrazí a poté čeká. Po zobrazení slovíčka si řekněte správný výsledek a poté klikněte na tlačítko "UKAŽ". Pokud správný překlad neznáte, můžete kliknout na tlačítko "POMOC". Toto Vám ukáže první a případně další písmena u odpovědi. Po kliknutí na tlačítko "UKAŽ" aplikace zobrazí očekávaný překlad slovíčka a zároveň změní hlavní ovládací tlačítka na "Umím", "Tuším" a "Neumím". Je na Vás, abyste klinutím na příslušné tlačítko rozhodli, jak moc slovíčko umíte. Podle Vaší odpovědi budete slovíčko opakovat častěji nebo méně často.

Barevná ikona vedle slovíčka ukazuje Vaši současnou znalost slovíčka. Modrá barva - nové slovíčko v učení. Červená barva - slovíčko neumíte. Žlutá barva - slovíčko umíte trochu. Zelená barva - slovíčko již umíte dobře.

Tlačítka "UMÍM" a "NEUMÍM" je možné přidržet delší dobu. Tento dlouhý klik programu řekne, že slovíčko už hodně umíte (respektive vůbec neumíte). Je to jako něklikrát za sebou zodpovědět umím nebo neumím.

Tlačítka "OFFLINE" a "ONLINE" je možné využít k zobrazení dalších možných překladů.

Kliknutím na slovíčko se spustí externí Text-to-spech engine a tento slovíčko vysloví. Pokud se nic neozve, máte pravděpodobně ztlumený zvuk pro média nebo nemáte naistalovaný Text-to-speach engine nebo jeho jazyková data. Více na Nejde mi přehrát zvuk. Zvolit, zda má apliakce slovíčka vyslovovat automaticky při zobrazení můžete v Nastavení.

Dlouhý klik na slovíčko vyvolá menu, které zobrazuje další možnosti. V "Nastavení" je pak další řada možností, jak si učení přizpůsobit.

Přiřazovací hra

Přiřazovací hra slouží k hlubší fixaci neznámých slovíček. Je zařazována v učení mezi jednotlivými lekcemi. V Nastavení je možno určit kolik slovíček se má v přiřazovacím cvičení opakovat. Zadáním nuly se přiřazovací cvičení vypne.

Poslech

Poslech poslech je vhodným učením při jízdě na kole, vaření nebo úklidu. Poslech je strojový a stará se o něj externí program na převod textu na řeč. Zkontrolujte, zda máte nainstalovaný naistalovaný nějaký Text-to-speach engine a příslušná jazyková data. Více na Nejde mi přehrát zvuk. Protože se jedná o strojový překlad, může dojít k tomu, že slovíčko je vysloveno špatně (zejména v případech že stejně psané slovíčko má více možností výslovnosti).

Úprava a doplňování slovníčku

V aplikaci je možno snadno upravovat (editovat) slovíčka, dopňovat další překlady a vkládat nová slovíčka. Editaci slovíčka vyvoláte vybráním volby "Editovat záznam" po kliknutí na OFFLINE vyhledané slovíčko ve slovníku. Více překladů při editaci můžete zadat ve druhé položce oddělením klávesou "ENTER", tedy na jeden řádek jeden překlad. Nedoporučuji používat čárky nebo středníky k oddělení více významů.

Pro vložení nového slovíčka do slovníku doporučuji níže uvedený postup, aby ve slovníku nevznikaly duplicity. Nejprve zkuste vyhledat slovíčko ve slovníku. Zadejte slovíčko a po kliknutí na ikonu hledej vyberte OFFLINE. Pokud slovíčko opravdu neexistuje, budete jej moci založit jako nové.

Nové slovíčko lze ještě vytvořit tak, že na záložce editace kliknete na tlačítko [VYČISTIT] a pak již jen vyplníte jednotlivé položky. Je potřeba vyplnit nejméně učené slovíčko a jeho překlad. Uživatelem vytvořená slovíčka se automaticky nezobrazují na záložce slovník při zadávání slovíčka k hledání. Pro jejich vyhledání je nutné kliknout na ikonu hledej

Jednotlivé položky u editace slovíčka jsou:

  1. učené slovíčko
  2. jeho překlad
  3. výslovnost pro britskou angličtinu (pokud není učené slovíčko anglické, tak se řádek nezobrazuje)
  4. výslovnost pro americkou angličtinu (pokud není učené slovíčko anglické, tak se řádek nezobrazuje)
  5. popis slovíčka
  6. slovní druh
  7. pořadí ve slovníku
  8. zda se bude slovíčko nabízet k učení
  9. kategorie začátečník (A1) až pokročilý (C2)

Zda se bude slovíčko nabízet k učení má tři možnosti:
- Není pro učení (nebude se nabízet k učení)
- Nové slovíčko (budeme se učit až na něj přijde řada)
- Učené slovíčko (ihned jej vložíme do učení

Slovní druh (např.):
- n: = noun - podstatné jméno
- v: = verb - sloveso
- adj: = adjective - přídavné jméno
- adv: = adverb - příslovce
- pron: = pronoun - zájmeno

Povinnými položkami jsou jen učené slovíčko a jeho překlad.

Import slovíček z externího souboru

Do aplikace je možno importovat slovíčka z externího souboru na záložce Lekce pomocí volby z kontextového menu Lekce - Export/Import - Import lekce z CSV souboru. CSV soubor musí mít příponu *.csv a následující strukturu:
učené slovíčko;jeho překlad slovíčko. Tedy například takto:
car;autíčko
blue;modrá barva

Aplikace rozezná kódování češtiny Windows (CP1250) nebo Linux/Android (UTF-8). CSV soubor vytvoříte nejlépe z excelu, pokud ve sloupci A máte učené výrazy a ve sloupci B jejich překlady volbou "uložit jako" a vybráním CSV soubor (oddělený středníky), nebo jej můžete vytvořit v jakémkoli jednoduchém textovém editoru jako prostý text. Dbejte na to, aby středník byl pouze oddělovačem učeného slovíčka a jeho překladu a jinak se v textu nevyskytoval. Slovíčka budou importována do lekce, jejíž název bude shodný s názvem importovaného souboru.

Stejně jako při jakémkoli větším zásahu do databáze silně doporučuji předem si udělat zálohu databáze (kontextové menu pravo - Export/Import - Export uzv. databáze).

Sdílet lekci online

V aplikaci vytvořené lekce můžete sdílet s ostatními uživateli kliknutím na lekci a z kontextocého menu vlevo vybráním volby "Sdílet lekci online". Před vlastním sdílením se prosím přesvědčte, že název lekce odpovídá jejímu obsahu a bude pro ostatní pochopitelný. Sdílením lekce online umožnujete ostatním tuto lekci plně využívat včetně její úpravy a republikování. Lekce nevhodně pojmenované, s nedostatčným obsahem a lekce sdílené v rozporu s autorským právem budu mazat.

Aktivace slovíček pro učení

Aktivovat slovíčka pro učení je možné po kliknutí na slovíčko ve slovníčku pomocí kontextové volby "Nastavit učení... Aktivovat".

Nastavení aplikace

V nastavení aplikace je možno nastavit řadu parametrů pro chod aplikace.

Nejde mi přehrát zvuk

Aplikace je ozvučena pomocí externího programu na převod textu na řeč (Text-to-speach engine). Čeština je podorována až od Androidu 4.3 (zařízení musí mít nastavenu češtinu) a od Android 5.0 (bez ohledu na jazyk telefonu). Pokud aplikace zvuk nepřehrává zkuste následující:

1. ověřte, že máte nahlas nastavenou hlasitost pro audio

2. ověřte, že máte naistalovaná nějaký text-to-speach modul na převod řeči. Například: Převod textu na řeč Google a v něm i potřebné jazykové balíčky.

3. zkontrolujte v nastavení Vašeho zařízení - Jazyk a zadávání - Možnost převodu text-řeč - Preferovaný modul TTS, že zde máte vybraný podporovaný TTS modul.

Potřebuji internetové připojení?

Aplikace k většině činností nepotřebuje internetové připojení a je plně použitelná offline. Pouze možnosti vyhledávání na internetu samozřejmě potřebují internetové připojení.

Kam aplikace ukládá data?

Aplikace logy a pomocné soubory zapisuje do adresáře něco jako /storage/Android/data/engczfreevocabulary.app/files. Exporty a importy jsou přednastavené do adresáře Download. Tento je ale možno změnit.

Barevné ikony u slovíček

U slovíček se vyskytuje ikona, které může mít různé barvy:

aktivované učené slovíčko; maximální znalost; známka 10 z 10; další opakování za 2 roky

aktivované učené slovíčko; vysoká znalost; známka 9 z 10; další opakování za 1 rok

aktivované učené slovíčko; vysoká znalost; známka 8 z 10; další opakování za 8 měsíců

aktivované učené slovíčko; vysoká znalost; známka 7 z 10; další opakování za 4 měsíce

aktivované učené slovíčko; vysoká znalost; známka 6 z 10; další opakování za 2 měsíce

aktivované učené slovíčko; střední znalost; známka 5 z 10; další opakování za 1 měsíc

aktivované učené slovíčko; střední znalost; známka 4 z 10; další opakování za 14 dní

aktivované učené slovíčko; střední znalost; známka 3 z 10; další opakování za 7 dní

aktivované učené slovíčko; nízká znalost; známka 2 z 10; další opakování za 3 dny

aktivované učené slovíčko; nízká znalost; známka 1 z 10; další opakování za 1 den

aktivované učené slovíčko; nízká znalost; známka 0 z 10; další opakování za 12 hodin

aktivované učené slovíčko; nezapomatované; známka -1 z 10; další opakování za 10 minut

aktivované učené slovíčko; nezapomatované; známka -2 z 10; další opakování za 10 minut

aktivované učené slovíčko; nezapomatované; známka -3 z 10; další opakování za 10 minut

aktivované učené slovíčko; nezapomatované; známka -4 z 10; další opakování za 10 minut

aktivované učené slovíčko; nezapomatované; známka -5 z 10; další opakování za 10 minut

aktivní slovíčko bude aplikací aktivováno pro učení jamile na něj dle nastavení přijde řada

Co je nového?

Přehled změn a známé problémy najdete na internetovém fóru:
Změny ve verzi ZDARMA
Změny ve verzi PREMIUM
Změny ve verzi DEVELOP